Tarieven & Opvang aanvragenDe tarieven voor 2019 zijn als volgt:
 
KDV 47 weken    7,65 per uur, vakantie gelijk met KO Zonnestraal
KDV 45 weken    7,70 per uur, vakantie gelijk met KO Zonnestraal en 2 weken
KDV 41weken     7,75 per uur, advies schoolvakanties volgens Rijksoverheid

Het uurtarief is  excl. luiers en dieetvoeding.

Kinderopvangtoeslag
De rijksoverheid betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang via de kinderopvangtoeslag. De toeslag van de rijksoverheid is inkomensafhankelijk en wordt tot aan een gemiddeld maximum uurtarief vergoed. 

Aanvragen kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag moet u bij de Belastingdienst aanvragen en dit kan op 2 manieren:
1. Via een formulier, dat u kunt aanvragen via telefoonnummer 0800-0543. U dient er rekening mee te houden dat het ongeveer 2 weken duurt voordat u dit formulier in huis heeft.
2. Digitaal via www.toeslagen.nl, waarbij u het programma meteen kunt downloaden en voor het versturen uw DigiD-code nodig heeft. De Belastingdienst heeft 6 tot 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Daarom dient u de aanvraag tijdig te versturen naar de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag iedere maand vooraf uit aan ouders. Dat betekent dat u rond de 20e van iedere maand de toeslag ontvangt voor de komende maand.
Uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag is te vinden op www.toeslagen.nl en dan onder het kopje 'kinderopvangtoeslag'. In verband met de administratieve afhandeling dient u de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst op uw eigen rekening te laten storten en het totaal bedrag van de factuur van Kinderopvang Zonnestraal vervolgens naar Kinderopvang Zonnestraal over te maken.
U kunt ook een  proefberekening  maken bovenaan deze website en op de site van de Belastingdienst.

Betaling en voorlopige toeslag
U ontvangt als ouder aan het begin van iedere maand een factuur van Kinderopvang Zonnestraal. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, dient u binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons te betalen.

Definitieve toeslag
Na afloop van het toeslagjaar beoordeelt de Belastingdienst of het werkelijke inkomen over dat jaar overeen is gekomen met het geschatte inkomen en of is voldaan aan de overige voorwaarden. U ontvangt dan een definitieve beschikking, waarin het definitieve bedrag aan kinderopvangtoeslag staat waarop u in dat jaar recht had. Door een wijziging in de plaatsing in de loop van het jaar kan dit bedrag namelijk veranderen. Wijzigingen in het inkomen, gezins- of leefsituatie of de plaatsing van het kind dient u gedurende het jaar zo spoedig mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via een wijzigingsformulier.

U ontvangt na het kalenderjaar een jaaropgave van Kinderopvang Zonnestraal met daarin het definitief aantal opvanguren en de definitieve kosten. Hierbij gaat het niet om het aantal uren dat het kind aanwezig is, maar het aantal opvanguren waarop u als ouder contractueel aanspraak kan maken. Daarnaast staan op de jaaropgave de eventuele afgenomen extra opvang uren.

Controle door de Belastingdienst
Bewaar uw contracten, facturen en dergelijke. De Belastingdienst kan u verzoeken om nadere informatie over uw aanvraag, wijziging of definitieve opgaaf.